Allmänna villkor

ADVOKATFIRMAN MARIA CRONKVIST AB:S ALLMÄNNA VILLKOR FÖR
ADVOKATUPPDRAG, VERSION 2019:01, PUBLICERAD 20190830

1. Tillämpningsområde

1.1 Dessa villkor gäller för samtliga uppdrag som utförs för klients räkning av ägare och anställda hos Advokatfirman Maria Cronkvist AB (nedan kallat ”Advokatfirman”), såvida inte annat följer av gällande lagar, Sveriges Advokatsamfunds vägledande regler eller särskilt enskilt avtal.

1.2 När Advokatfirman anlitas för klientuppdrag anses dessa villkor vara accepterade.

2. Intressekonflikt och penningtvätt

2.1 Innan ett uppdrag påbörjas, kontrollerar Advokatfirman om det föreligger intressekonflikt eller annat förhållande som enligt god advokatsed utgör hinder för Advokatfirman att åta sig uppdraget. Sådana kontroller kommer även att göras under pågående uppdrag om nya omständigheter framkommer.

2.2 Om Advokatfirman, till följd av intressekonflikt eller annan händelse som innebär att Advokatfirman enligt god advokatsed inte kan fortsätta påbörjat uppdrag, eller tvingas frånträda ett uppdrag, har Advokatfirman ändå rätt till ersättning för nedlagt arbete och nedlagda kostnader enligt specificerad räkning fram till datumet för frånträdandet av uppdraget.

2.3 Advokatfirman har lagstadgad skyldighet att anmäla misstankar om penningtvätt och finansiering av terrorism till Finanspolisen. Enligt lag är Advokatfirman förhindrad att underrätta klienten om sådana misstankar föreligger eller om anmälan till Finanspolisen övervägs eller har genomförts. Om denna art av misstankar skulle föreligga är Advokatfirman
vidare skyldig att avböja eller frånträda uppdraget. Advokatfirman kan inte hållas ansvarig för skada som direkt eller indirekt förorsakas klient som en följd av fullgörandet av de skyldigheter som åligger Advokatfirman i dessa avseenden.

3. Klientens samarbete

3.1 Klienten ska tillhandahålla Advokatfirman komplett och korrekt information som är nödvändig för utförande av uppdraget.

3.2 Alla kontakter med motparter och myndigheter ska normalt ske genom Advokatfirman och klienten ska snarast underrätta Advokatfirman om motparten eller dennes ombud kontaktar klienten direkt med förbigående av Advokatfirman.

4. Rådgivning

4.1 Advokatfirmans arbetsresultat och råd är anpassade till förhållandena i varje specifikt ärende samt till det underlag, information och de instruktioner som tillhandahålls av klienten. De kan därför endast användas för det ändamål för vilket de lämnades och utifrån tillhandahållen information.

4.2 Information som framgår av tillhandahållna utkast är endast preliminär. Klienten kan inte förlita sig på annan information än sådan som återfinns i de slutgiltiga versionerna av Advokatfirmans dokument.

4.3 Advokatfirman tillhandahåller inte rådgivning av ekonomisk, skatt eller
redovisningsmässig art och inte heller rådgivning avseende de affärsmässiga förtjänsterna av att genomföra eller underlåta en viss affär eller investering.

4.4 Om inte annat har avtalats skriftligen, omfattar Advokatfirmans rådgivning inte de skattemässiga konsekvenserna av en viss rättshandling.

4.5 Advokatfirmans anställda lämnar endast juridisk rådgivning om gällande svensk rätt baserat på Advokatfirmans juristers allmänna erfarenhet.

4.6 De råd Advokatfirman lämnar är baserade på rättsläget och klientens information till advokatfirman vid den tidpunkt då de lämnas. Om inte annat är särskilt avtalat, åtar Advokatfirman sig inte att uppdatera de råd som lämnats med hänsyn till förändringar av rättsläget.

5. Debitering

5.1 Normalt begärs skäligt förskott för arvode och utlägg för Advokatfirmans uppdrag. Slutfaktura eller delfaktura reglerar förskottsinbetalningarna mot det slutliga arvodet. Begäran om förskott med visst belopp utgör varken någon uppskattning eller begränsning av det
slutliga arvodet för uppdraget. Advokatfirman har rätt att debitera klienten arvode inklusive mervärdesskatt efter utfört arbete.

5.2 Betalningstid för samtliga Advokatfirmans utfärdade fakturor eller begäran om förskott är 10 (tio) dagar från fakturans utställandedatum. Vid utebliven betalning utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen.

5.3 Uppdrag faktureras bl.a. med utgångspunkt i nedlagd tid. Vid bestämmandet av arvodets storlek görs i enlighet med god advokatsed en helhetsbedömning av samtliga omständigheter (inklusive nedlagd tid), t.ex. ärendets svårighetsgrad, resultat, skicklighet, onormalt stor eller
liten tidsåtgång m.m.

5.4 En begäran från klientens sida att ett uppdrag ska faktureras någon annan än klienten godtas inte.

5.5 Advokatfirmans timarvoden justeras normalt en gång per år.

5.6 Om ett ärende avgörs vid förhandling i domstol och av Advokatfirman nedlagt arbete motsvarar ett högre arvode än vad Advokatfirman eller klienten tillerkänns vid förhandlingen i domstol förbehåller sig Advokatfirman rätten att fakturera klienten det högre beloppet.

6. Rättsskydd

6.1 Även i de fall rättsskyddet i en försäkring tas i anspråk är klienten ytterst betalningsansvarig för arvodet till Advokatfirman.

Klienten har alltid att erlägga självrisk och eventuella belopp överstigande föreskrivna arvodesbegränsningar (vanligt förekommande försäkringsvillkor är t.ex. timkostnadsbegränsningar och/eller totalbeloppsbegränsningar).

7. Rättshjälp

7.1 Rättshjälp regleras genom lag och myndighetsföreskrifter. Rättshjälpsavgift skall erläggas löpande i den utsträckning inte annat följer av lag eller myndighetsreglering.

8. Arvode och utlägg

8.1 Advokatfirman ska ha rätt att, utöver arvode, debitera klient för utlägg som varit nödvändiga för uppdragets fullgörande, inklusive mervärdesskatt.

8.2 När klient anlitar Advokatfirman ger klienten Advokatfirman rätten att, såvida klienten inte meddelar annat, på klientens bekostnad vidta de åtgärder som Advokatfirman anser är nödvändiga eller önskvärda för att utföra uppdraget efter bästa förmåga, såsom att för klientens räkning anlita andra rådgivare och sakkunniga fackmän.

8.3 Om Advokatfirman anlitar andra rådgivare och sakkunniga fackmän kan Advokatfirman begära att klienten kontrakterar dem direkt och därigenom åtar sig ett direkt betalningsansvar för deras arvoden och kostnader.

8.4 Ett uppdrag från klienten att anlita och instruera andra rådgivare eller sakkunniga fackmän ska innefatta befogenhet för Advokatfirman att för klientens räkning acceptera en begränsning av deras ansvar.

9. Personal

9.1 Advokatfirman förbehåller sig rätten att allokera personal för genomförandet av uppdraget. Advokatfirman garanterar inte att vissa enskilda individer fortlöpande kommer att delta i utförandet av uppdraget.

9.2 Advokatfirman anvisar den personal som Advokatfirman själv bedömer har erforderlig kompetens och som är bäst lämpad att genomföra uppdraget.

10. Kommunikation

10.1 Skulle klienten inte lämna andra instruktioner, har Advokatfirman rätt att kommunicera med klienten, motparter och andra via e-post, även om detta kan innebära risker ur säkerhets- och sekretessynpunkt. Advokatfirman påtar sig inte något ansvar för skador som kan uppkomma genom sådan kommunikation.

10.2 Advokatfirmans spam- och virusfilter kan ibland avvisa eller filtrera bort legitim e-post. Klienten bör därför följa upp viktig e-post till Advokatfirman per telefon.

11. Dokumentation, immateriella rättigheter och bevarande av handlingar

11.1 Allt aktmaterial som upprättas eller innehas av Advokatfirman beträffande uppdraget utgör Advokatfirmans egendom. Klienten har dock rätt att återfå alla handlingar som klienten har tillställt Advokatfirman, med undantag av brev eller andra meddelanden till Advokatfirman. Klienten har vidare rätt att återfå originalhandlingar, såsom protokoll, intyg, kontrakt, sakkunnigutlåtanden och skiljedomar. Om originaldokumentation som tillhör klienten lämnas till Advokatfirman kan denna dokumentation komma att behållas av Advokatfirman under uppdragets utförande och återlämnas först efter det att uppdraget slutförts. Klienten har slutligen rätt att få kopior av korrespondens, domstolsprotokoll, domar, sakkunnigutlåtanden och av Advokatfirman mottagna eller utgivna avtalsutkast, som klienten
inte tidigare fått del av.

11.2 Upphovsrätt och andra immateriella rättigheter till det material som Advokatfirman har producerat inom ramen för ett uppdrag tillhör Advokatfirman. Klienten har endast rätt att nyttja materialet för det ändamål som det har tillhandahållits.

11.3 När ett uppdrag slutförts kommer Advokatfirman inom ramen för tillämpliga regler att bevara eller hos tredje man lagra alla relevanta dokument som genererats i ett uppdrag, i pappersform eller i elektronisk form, under inga omständigheter under kortare tid än vad som krävs enligt tillämpliga regler.

11.4 Advokatfirman åtar sig inte uppdraget att bevara klientens originalhandlingar för framtiden.


12. Tystnadsplikt

12.1 Advokatfirman har tystnadsplikt beträffande uppgifter som erhållits om klienten och dennes angelägenheter vid utförande av uppdrag.

12.2 Om klienten tillåter att Advokatfirman samverkar med andra rådgivare eller sakkunniga i ett uppdrag, har Advokatfirman rätt att lämna ut information till dem om informationen kan vara relevant för att de ska kunna utföra sina uppgifter på ett fullgott sätt.

13. Användning av Advokatfirmans namn

Klienten förbinder sig att inte i något sammanhang nyttja Advokatfirmans namn eller firma utan Advokatfirmans i förväg inhämtade skriftliga tillstånd.

14. Personuppgifter m.m.

Personuppgifter som lämnas till Advokatfirman i samband med att uppdraget träffas eller senare kan bli föremål för behandling hos Advokatfirman. Behandlingen sker i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204). Ändamålet med behandlingen är att Advokatfirman ska
kunna fullgöra uppdraget. Den som vill ha information om vilka personuppgifter om honom eller henne som behandlas av Advokatfirman kan skriftligen begära detta hos Advokatfirman.

15. Angivande av VAT-nummer

När Advokatfirman tillhandahåller tjänster till klient i annat land inom EU:s mervärdesskatteområde utan att debitera mervärdesskatt, har Advokatfirman lagstadgad skyldighet att lämna information till Skatteverket om klientens registreringsnummer för mervärdesskatt och värdet av levererade tjänster. Genom anlitandet av Advokatfirman anses
klienten ha samtyckt till utlämnandet av sådan information.

16. Klagomål och reklamation

16.1 Om klienten har synpunkter på hur ett uppdrag handläggs eller har handlagts ska denne kontakta den ägaren hos Advokatfirman som har ansvarat för uppdraget.

16.2 Klient som är missnöjd kan göra en disciplinanmälan mot den advokat som har utfört uppdraget genom att skriva till Sveriges advokatsamfund.

16.3 Om klienten har anspråk på skadestånd med anledning av utfört uppdrag ska reklamation framställas skriftligen till ägaren av Advokatfirman omgående varvid grunderna för påståendet om ersättningsskyldighet ska anges.

16.4 Reklamation enligt ovan ska ha framställts inom tre månader från det att de omständigheter som ligger till grund för kravet har blivit kända för klienten, eller det att omständigheterna hade kunnat bli kända för klienten om denne hade vidtagit rimliga efterforskningar.

17. Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd

Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd är en nämnd för alternativ tvistlösning som prövar arvodestvister och andra ekonomiska krav som en konsument riktar mot en advokat eller en advokatfirma. Klienten kan vända sig till Konsumenttvistnämnden om klienten är konsument, har ett krav i anledning av en advokattjänst och har försökt nå en lösning i samförstånd med advokaten utan att lyckas. Ni kan läsa mer om Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd på www.advokatsamfundet.se/konsumenttvistnamnden/.

18. Ansvarsbegränsning

18.1 Advokatfirman ansvarar för skada som klienten har lidit endast om den vållats av Advokatfirman genom fel eller försummelse vid uppdragets utförande.

18.2 Advokatfirmans ansvar är för alla skador begränsat till försäkringsbeloppet i Advokatfirmans vid var tid gällande Advokatsamfundets ansvarsförsäkring. Klienten ansvarar själv för att informera sig om försäkringsbeloppets storlek.

18.3 Har klienten tillhandahållit felaktig eller inkomplett information som underlag för uppdraget, svarar Advokatfirman inte för sådana brister i rådgivningen som är relaterade till detta.

18.4 Även om Advokatfirman har angett en uppfattning om hur utfallet av ett ärende kommer att bli, har Advokatfirman inget ansvar om detta resultat inte uppnås.

18.5 Advokatfirman svarar inte för skada som uppstått till följd av att Advokatfirmans rådgivning har använts för annat ändamål än det för vilket rådgivningen lämnades.

18.6 Advokatfirman ansvarar inte för skattemässig påverkan vid rådgivningen.

18.7 Advokatfirman ansvarar inte för skada som har orsakats av anlitade externa rådgivare eller sakkunniga fackmän, även om de har rekommenderats eller anlitats av Advokatfirman inom ramen för ett uppdrag.

18.8 Advokatfirman ska inte ansvara för skada som drabbar tredje man på grund av användning av dokument eller rådgivning som har tillhandahållits av Advokatfirman i andra fall än där det har avtalats mellan Advokatfirman och klienten att tredje man ska kunna förlita sig på Advokatfirmans dokument eller rådgivning. I sådant fall ska ansvaret gentemot tredje man inte sträcka sig längre än vad som gäller gentemot klient enligt dessa allmänna villkor.

18.9 Om klients krav mot Advokatfirman baseras på tredje mans eller myndighetskrav mot klienten, ska Advokatfirman ha rätt att för klientens räkning bemöta, reglera och förlika kravet förutsatt att Advokatfirman håller klienten skadeslös. Skulle klienten själv reglera, förlika eller i övrigt vidta åtgärd i anledning av sådant krav utan Advokatfirmans samtycke,
ska Advokatfirman inte ansvara för kravet.

18.10 Klient är skyldig att begränsa uppkommen skada. Advokatfirmans ansvar ska således nedsättas med belopp som klient kan erhålla från försäkring som denne har tecknat eller för vilken klienten annars är förmånstagare.

18.11 Om klient ersätts av Advokatfirman eller dess försäkringsgivare för krav, ska klienten som villkor för ersättningen överlåta eventuell regressrätt gentemot tredje man till Advokatfirman eller dess försäkringsgivare.

18.12 Ansvarsbegränsningar och reklamationsfrister enligt dessa allmänna villkor gäller för Advokatfirman.

19. Rätten att avsluta uppdraget i förtid

19.1 Klienten har rätt att utan angivande av skäl därtill avbryta uppdraget i förtid.

19.2 Advokatfirman förbehåller sig att antingen med stöd av reglerna om god advokatsed eller av annat giltigt skäl rätten att avbryta uppdraget i förtid. Klienten har, förutom i sådana fall som avses i stycke 2.3 ovan, rätt att få skriftligt besked om skälen till upphörandet av uppdraget.

19.3 Om uppdraget upphör i förtid har Advokatfirman rätt till full ersättning för nedlagt arbete och upplupna kostnader skäliga till uppdraget och utfört arbete.

20. Tillämplig lag och tvister

20.1 Uppdragsförhållandet är enligt gällande svensk rätt.

20.2 Tvister som uppstår i anledning av dessa villkor ska slutligt avgöras i Helsingborgs tingsrätt med svensk rätt och med svenska språket.

20.3 Oavsett vad som angivits i punkten 20.2 har Advokatfirman rätt att väcka talan beträffande klar och förfallen fordran genom ansökan om betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten eller genom ansökan om stämning i allmän domstol.

21. Ändringar

21.1 Dessa allmänna villkor kan komma att ensidigt ändras av Advokatfirman löpande. Ändringar i de allmänna villkoren gäller endast för de uppdrag som påbörjas efter det att den ändrade versionen lagts ut på Advokatfirmans webbplats. Versionerna är datumdaterade.