Arvskifte i Ängelholm och Landskrona

Ett arvskifte inkluderar processen då en avliden persons tillgångar fördelas mellan arvingarna enligt testamentet.

I de fall där ett testamente saknas kommer tillgångarna att fördelas mellan arvingarna enligt önskemål efter förhandlingar. Om parterna inte kan enas om fördelningen av tillgångarna kan tingsrätten utse en boutredningsman eller skiftesman som hjälper till med medling mellan samtliga parter. Innan ett arvskifte skapas måste en bouppteckning ha upprättats och den bortgångnes skulder ska ha reglerats. Arvskiftet är det sista steget i att avsluta en avliden persons juridiska och ekonomiska ärenden.

Advokatfirman Maria Cronkvist hjälper dig med arvskifte i Ängelholm och Landskrona.

Vi hjälper dig med arvskifte i Ängelholm och Landskrona

Att upprätta ett arvskifte kan vara en komplex och jobbig process, särskilt om det finns många tillgångar att fördela eller om arvingarna är oense om hur dessa ska fördelas. För att se till att arvskiftet utförs korrekt är det en god idé att ta hjälp av en juridisk rådgivare eller advokat. Advokat Maria Cronkvist har en djup juridisk expertis och lång erfarenhet av att upprätta arvskifte i Ängelholm och Landskrona. Vi hjälper dig i den utmanande processen och kan säkerställa att det går bra i alla led sker på ett korrekt sätt.

Hur går ett arvskifte till?

Innan arvskiftet kan genomföras måste en bouppteckning ha upprättats. Alla skulder som den avlidne hade måste även ha betalats av dödsboet innan någon fördelning av tillgångar kan ske. När detta är upprättat kan processen för arvskiftet påbörjas. Under arvskiftet kommer arvingarna överens om hur tillgångarna ska fördelas mellan parterna. Om arvingarna inte kan komma överens kring detta kan en boutredningsman, eller en så kallad skiftesman, utses för att medla mellan parterna och hjälpa till med fördelningen. När alla parter nått en överenskommelse ska arvskiftet dokumenteras i ett skriftligt avtal, som alla arvingar måste skriva under. Genom att underteckna handlingen godkänner varje arvinge sin del av arvet och förpliktar sig att inte göra framtida anspråk mot dödsboet. Detta dokument bekräftar att tillgångarna har överförts från dödsboet till arvingarna och att arvingarna accepterar sitt arv. Arvskiftesdokumentet behöver inte skickas in till någon särskild myndighet, men bör omhändertas med omsorg. 

Behöver ni upprätta ett arvskifte, men inte vet hur ni ska gå tillväga? Kontakta Advokatfirman Maria Cronkvist, vi hjälper er med arvskifte i Ängelholm och Landskrona.